خبر

اطلاع‌رسانی سریع و هدایت افکار عمومی/+ویدئو


شفقنا رسانه- زمانی که بحرانی در جامعه رخ می‌دهد، مدیران و مسئولان چه واکنشی باید از خود نشان دهند و چه تصمیماتی در زمینه مدیریت بحران بگیرند؟ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﯾﻊ اﻃﻼﻋﺎت و به دنبال آن شکل‌ﮔﯿﺮي اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﺘﺎب و ﺳﺮﻋﺖ، ﯾﮑﯽ از عوامل کنترل‌کننده بحران، پاسخ سریع، به‌موقع و حساب شده است.

 

به گزارش شفقنا رسانه، زمانی که بحرانی در جامعه رخ می‌دهد مدیران و مسئولان چه واکنشی باید از خود نشان دهند و چه تصمیماتی در زمینه مهار بحران بگیرند؟ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﯾﻊ اﻃﻼﻋﺎت و به دنبال آن شکل‌ﮔﯿﺮي اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﺘﺎب و ﺳﺮﻋﺖ، ﯾﮑﯽ از عوامل کنترل‌کننده بحران، پاسخ سریع، به‌موقع و حساب شده است. ﭼﺮاﮐﻪ شگفت‌زدگی و ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮي، اوﻟﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﺮب در ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﺤﺮان‌هاست. در بسیاری مواقع برای دست به کار شدن، پاسخ گفتن و عمل کردن، فقط چند ساعت و یا کمتر زمان وجود دارد. این ساعت‌ها و لحظه‌ها، زمان‌های تعیین‌کننده‌ای است. زیرا افکار عمومی بسیار سریع شکل می‌گیرد و زمانی که شکل گرفت به‌دشواری تغییر می‌یابد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﻮاجهه ﺑﺎ ﺑﺤﺮان‌ﻫﺎ اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام ﻻزم و ﺣﯿﺎﺗﯽ، دسته‌بندی ﺣﻘﯿﻘﺖ و واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ. ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ‌های ﺣﺴﺎس در ساعت‌ها و روزﻫﺎي اول اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺮان گرفته می‌شود. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ بیدرﻧﮓ ﻋﺎمل‌هاي چندﮔﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪي ﮐﻪ در ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﺎ اداﻣﻪ یافتن بحران دخالت دارند را شناسایی کرد و تصمیم مناسب را به‌کار بست. ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﺮاکه ضروری است برنامه‌ریزی و انتقال پیام متناسب با خواسته آن‌ها انجام گیرد.

 Source link

تیم جهان محتوا

ما برای خلق محتوایی بدیع، جذاب، جامع و مفید تلاش می کنیم❤.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا